fork

คำแปล
ส้อม
He
เขา
eats
กิน
รับประทาน
with
ด้วย
ติดต่อกับ
กับ
a
หนึ่ง
fork
ส้อม
.
เขากินด้วยส้อมคันหนึ่ง
He
เขา
eats
กิน
รับประทาน
with
ด้วย
ติดต่อกับ
กับ
a
หนึ่ง
fork
ส้อม
.
เขากินด้วยส้อมคันหนึ่ง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
has
มี
a
หนึ่ง
fork
ส้อม
.
ผู้หญิงมีส้อมคันหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย