Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

follows

คำแปล
My
son
follows
me
.
ลูกชายของฉันตามฉัน
He
follows
the
man
.
เขาตามคนนี้
She
follows
me
.
เธอตามฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ follow

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifollowfollowed
he/she/itfollowsfollowed
you/we/theyfollowfollowed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย