Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

follow

คำแปล
ตาม
They
follow
the
horse
.
พวกเราตามม้าตัวนี้
3 ความคิดเห็น
They
follow
their
brother
.
พวกเขาตามพี่ชายของพวกเขา
They
follow
their
father
.
พวกเขาตามคุณพ่อของพวกเขา
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ follow

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifollowfollowed
he/she/itfollowsfollowed
you/we/theyfollowfollowed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย