fly

คำแปล
บิน
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
fly
บิน
to
ถึง
สู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
north
เหนือ
.
พวกเขาบินไปทางเหนือ
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
fly
บิน
to
ถึง
สู่
Brazil
บราซิล
.
พวกเขาบินไปบราซิล
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
fly
บิน
.
ฉันบิน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ fly

PersonPresentPast
Iflyflew
he/she/itfliesflew
you/we/theyflyflew

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย