ภาษาอังกฤษ

flight

ภาษาไทย
เที่ยวบิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
flightตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a flight to Germany.คำแปลฉันมีเที่ยวบินเที่ยวหนึ่งไปประเทศเยอรมัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย