finish

คำแปล
หมด, สำเร็จ, เสร็จ
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
are
เป็น
อยู่
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
finish
เสร็จ
สำเร็จ
ทำให้เสร็จ
reading
อ่าน
.
พวกเขากำลังจะอ่านเสร็จ
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
are
เป็น
อยู่
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
finish
เสร็จ
สำเร็จ
ทำให้เสร็จ
eating
กิน
รับประทาน
.
พวกเขากำลังจะกินเสร็จ
We
พวกเรา
are
เป็น
อยู่
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
finish
เสร็จ
สำเร็จ
ทำให้เสร็จ
eating
รับประทาน
กิน
.
พวกเรากำลังจะกินเสร็จ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ finish

PersonPresentPast
Ifinishfinished
he/she/itfinishesfinished
you/we/theyfinishfinished
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย