Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fingers

คำแปล
นิ้ว
She
only
has
nine
fingers
.
เธอมีเพียงเก้านิ้ว
A
person
has
ten
fingers
.
หนึ่งคนมีสิบนิ้ว
A
man
has
ten
fingers
.
คนมีสิบนิ้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย