finger

คำแปล
นิ้ว
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
blood
เลือด
on
บน
my
ของฉัน
ของผม
finger
นิ้ว
.
ผมมีเลือดบนนิ้วของฉัน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
blood
เลือด
on
บน
my
ของฉัน
ของผม
finger
นิ้ว
.
ผมมีเลือดบนนิ้วของฉัน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
finger
นิ้ว
นิ้ว
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย