Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

favor

คำแปล

ความอนุเคราะห์, การสนับสนุน

I
need
a
favor
.

ฉันต้องการความอนุเคราะห์เรื่องหนึ่ง

She
needs
a
favor
.

เธอต้องการความอนุเคราะห์เรื่องหนึ่ง

I
need
a
favor
.

ฉันต้องการความอนุเคราะห์เรื่องหนึ่ง

แสดงประโยคเพิ่ม