Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fault

คำแปล

ความผิด, ความผิดพลาด

It
is
not
my
fault
.

มันไม่ใช่ความผิดของฉัน

It
is
not
my
fault
.

มันไม่ใช่ความผิดของฉัน

It
is
my
fault
.

มันคือความผิดของฉัน

แสดงประโยคเพิ่ม