fast

คำแปล
เร็ว
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
brown
สีน้ำตาล
horse
ม้า
is
เป็น
อยู่
คือ
fast
เร็ว
.
ม้าสีน้ำตาลตัวนี้เร็ว
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
animal
สัตว์ (คำเอกพจน์)
is
เป็น
อยู่
คือ
fast
เร็ว
.
สัตว์ตัวนี้เร็ว
My
ของฉัน
ของผม
dog
หมา
สุนัข
is
อยู่
คือ
เป็น
fast
เร็ว
.
หมาของฉันเร็ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย