Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

farm

คำแปล
ฟาร์ม
It
is
a
cat
from
the
farm
.
มันคือแมวจากฟาร์ม
They
like
the
farm
.
พวกเขาชอบฟาร์มนี้
It
is
a
cat
from
the
farm
.
มันคือแมวจากฟาร์ม
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย