Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

family

คำแปล
ครอบครัว
I
want
marriage
and
a
family
.
ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว
3 ความคิดเห็น
I
want
marriage
and
a
family
.
ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว
3 ความคิดเห็น
I
want
marriage
and
a
family
.
ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย