Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eye

คำแปล
ตา
Her
left
eye
is
green
.
ตาข้างซ้ายของเธอสีเขียว
Her
left
eye
is
green
.
ตาข้างซ้ายของเธอสีเขียว
Your
eye
looks
good
.
ตาของคุณดูดี
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย