explain

คำแปล
อธิบาย
He
เขา
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
have
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
มี
to
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
ถึง
สู่
explain
อธิบาย
his
ของเขา
answer
คำตอบ
ตอบ
.
เขาไม่ต้องอธิบายคำตอบของเขา
Do
ทำ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
มี
to
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
ถึง
สู่
explain
อธิบาย
why
ทำไม
?
ฉันต้องอธิบายว่าทำไมมั้ย
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
มี
to
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
ถึง
สู่
explain
อธิบาย
why
ทำไม
.
คุณต้องอธิบายว่าทำไม
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ explain

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย