Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

even

คำแปล

แม้แต่, ด้วยซ้ำ

I
do
not
even
have
a
brother
.

ฉันไม่ได้มีพี่ชายสักคนด้วยซ้ำ

Even
you
have
the
book
.

แม้แต่คุณยังมีหนังสือเล่มนี้

Yes
,
even
him

ใช่ แม้แต่เขา