entrance

คำแปล
ทางเข้า
This
นี่
นี้
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
entrance
ทางเข้า
.
นี่คือทางเข้าทางหนึ่ง
This
นี่
นี้
entrance
ทางเข้า
is
เป็น
อยู่
คือ
free
ฟรี
.
ทางเข้าทางนี้ฟรี
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
entrance
ทางเข้า
ทางเข้า
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย