ภาษาอังกฤษ

enough

ภาษาไทย
พอ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
enoughตัวอย่างWe still have enough time.คำแปลพวกเรายังมีเวลาพออยู่
enoughตัวอย่างEnough or too muchคำแปลมากพอหรือมากเกินไป
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย