Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

engineer

คำแปล

วิศวกร

He
is
the
engineer
,
she
is
the
architect
.

เขาคือวิศวกร เธอคือสถาปนิก

He
is
the
engineer
,
she
is
the
architect
.

เขาคือวิศวกร เธอคือสถาปนิก

My
father
is
an
engineer
.

คุณพ่อของฉันเป็นวิศวกร

แสดงประโยคเพิ่ม