Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

emergency

คำแปล
เหตุฉุกเฉิน
In
case
of
emergency
,
call
the
police
.
ในกรณีฉุกเฉิน โทรเรียกตํารวจ
In
case
of
emergency
,
call
the
police
.
ในกรณีฉุกเฉิน โทรเรียกตํารวจ
It
is
really
an
emergency
!
นี่คือเหตุฉุกเฉินจริงๆ!
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย