ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eighty

คำแปล
แปดสิบ
My
ของฉัน
ของผม
grandfather
ตา
ปู่
is
อยู่
คือ
เป็น
eighty
แปดสิบ
.
คุณปู่ของฉันอายุแปดสิบปี
1 ความคิดเห็น
Ten
สิบ
,
twenty
ยี่สิบ
,
thirty
สามสิบ
,
forty
สี่สิบ
,
fifty
ห้าสิบ
,
sixty
หกสิบ
,
seventy
เจ็ดสิบ
,
eighty
แปดสิบ
,
ninety
เก้าสิบ
,
one
หนึ่ง
hundred
ร้อย
สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ ห้าสิบ หกสิบ เจ็ดสิบ แปดสิบ เก้าสิบ หนึ่งร้อย
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
eighty
แปดสิบ
shirts
เสื้อเชิ้ต
.
ฉันมีเสื้อเชิ้ตแปดสิบตัว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย