Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

effect

คำแปล

ผลกระทบ

The
effect

ผลกระทบ

The
effect

ผลกระทบ

What
are
the
effects
?

ผลกระทบคืออะไรบ้าง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย