Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

economy

คำแปล
เศรษฐกิจ
What
is
the
relation
between
the
war
and
the
economy
?
ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร
1 ความคิดเห็น
What
is
the
relation
between
the
war
and
the
economy
?
ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร
1 ความคิดเห็น
What
is
the
relation
between
the
war
and
the
economy
?
ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย