economy

คำแปล
เศรษฐกิจ
What
อะไร
is
คือ
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
relation
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
between
ระหว่าง
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
war
สงคราม
and
และ
the
theeconomy
เศรษฐกิจ
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
economy
theeconomy
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
?
ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร
1 ความคิดเห็น
What
อะไร
is
คือ
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
relation
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
between
ระหว่าง
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
war
สงคราม
and
และ
the
theeconomy
เศรษฐกิจ
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
economy
theeconomy
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
?
ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร
1 ความคิดเห็น
What
อะไร
is
คือ
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
relation
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
between
ระหว่าง
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
war
สงคราม
and
และ
the
theeconomy
เศรษฐกิจ
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
economy
theeconomy
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
?
ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย