eating

คำแปล
รับประทาน, กิน
การผันคำกริยาของeat

การผันคำกริยาทั้งหมดของ eat

PersonPresentPast
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย