Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eaten

คำแปล
You
have
already
eaten
.
คุณได้กินแล้ว
1 ความคิดเห็น
I
would
have
eaten
your
lunch
if
I
had
not
eaten
.
ฉันคงได้กินข้าวเที่ยงของคุณถ้าฉันไม่ได้กินแล้ว
2 ความคิดเห็น
He
will
have
eaten
lunch
.
เขาจะได้กินข้าวเที่ยงแล้ว
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ eat

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย