Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

drink

คำแปล
ดื่ม
I
drink
and
I
eat
.
ผมดื่มและผมกิน
3 ความคิดเห็น
I
drink
and
eat
.
ฉันดื่มและกิน
22 ความคิดเห็น
I
drink
water
.
ฉันดื่มน้ำ
7 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ drink


PersonPresentPast
Idrinkdrank
he/she/itdrinksdrank
you/we/theydrinkdrank

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย