Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

doubt

คำแปล
การสงสัย, ข้อสงสัย
There
is
no
doubt
.
ไม่มีข้อสงสัย
There
is
no
doubt
.
ไม่มีข้อสงสัย
The
doubt
ข้อสงสัย
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย