Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

doctor

คำแปล
หมอ (คำนามเอกพจน์), แพทย์ (คำนามเอกพจน์)
My
brother
is
a
doctor
.
พี่ชายของฉันเป็นหมอ
My
brother
is
a
doctor
.
พี่ชายของฉันเป็นหมอ
I
will
call
the
doctor
.
ฉันจะเรียกหมอ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย