do

คำแปล
ทำ
We
พวกเรา
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
food
อาหาร
,
but
แต่
at
atleast
อย่างน้อย
ตอน
ที่
least
atleast
อย่างน้อย
น้อยที่สุด
we
พวกเรา
have
มี
water
น้ำ
.
พวกเราไม่มีอาหาร แต่อย่างน้อยพวกเรามีน้ำ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
two
สอง
sisters
พี่น้องผู้หญิง
น้องสาว
พี่สาว
.
ฉันไม่ได้มีพี่น้องผู้หญิงสองคน
3 ความคิดเห็น
Do
ทำ
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
have
มี
another
อีกหนึ่ง
friend
เพื่อน
?
คุณมีเพื่อนอีกหนึ่งคนไหม
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ do


PersonPresentPast
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย