distance

คำแปล
ระยะทาง
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
distance
ระยะทาง
to
ถึง
สู่
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
house
บ้าน
?
ระยะทางไปบ้านของคุณคืออะไร
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
distance
ระยะทาง
to
ถึง
สู่
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
house
บ้าน
?
ระยะทางไปบ้านของคุณคืออะไร
We
พวกเรา
know
รู้
รู้จัก
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
distance
ระยะทาง
.
พวกเรารู้ระยะทาง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย