direction

คำแปล
คำสั่ง, การใช้, ทิศทาง
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
go
ไป
in
ใน
that
นั้น
นั่น
ว่า
direction
ทิศทาง
การใช้
คำสั่ง
.
คุณไปในทิศทางนั้น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
go
ไป
in
ใน
that
นั้น
นั่น
ว่า
direction
ทิศทาง
การใช้
คำสั่ง
.
คุณไปในทิศทางนั้น
From
จาก
ตั้งแต่
which
ไหน
direction
ทิศทาง
การใช้
คำสั่ง
?
จากทิศทางไหน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย