Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

depth

คำแปล

ความลึก

The
depth
is
important
.

ความลึกสําคัญ

1 ความคิดเห็น

The
depth
is
important
.

ความลึกสําคัญ

1 ความคิดเห็น

The
depth
is
important
.

ความลึกสําคัญ

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง