deep

คำแปล
ลึก
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
deep
ลึก
question
คำถาม
.
มันคือคำถามที่ลึกซึ้ง
Do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่ใช่
ไม่
swim
ว่ายน้ำ
in
ใน
deep
ลึก
water
น้ำ
.
อย่าว่ายน้ำในน้ำลึก
The
thewater
น้ำ
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
water
thewater
น้ำ
น้ำ
is
เป็น
อยู่
คือ
deep
ลึก
and
และ
clear
ใส
ชัดเจน
.
น้ำนี้ลึกและใส
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย