Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

decade

คำแปล

ทศวรรษ

They
work
for
decades
.

พวกเขาทำงานมาเป็นทศวรรษ

1 ความคิดเห็น

For
over
a
decade

เป็นเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษ

For
over
a
decade

เป็นเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษ

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย