Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

daughter

คำแปล
ลูกสาว
The
woman
is
their
daughter
.
ผู้หญิงคือลูกสาวของพวกเขา
The
woman
is
their
daughter
.
ผู้หญิงคือลูกสาวของพวกเขา
I
have
a
daughter
.
ฉันมีลูกสาวคนหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย