Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

date

คำแปล
วันที่
What
is
today
's
date
?
วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่
1 ความคิดเห็น
What
is
today
's
date
?
วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่
1 ความคิดเห็น
What
is
today
's
date
?
วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย