ภาษาอังกฤษ

damages

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
damageตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI do not forget such damage.คำแปลนไมมความเสยหายเชนนั้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย