Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

damage

คำแปล

ความเสียหาย, อันตราย

I
do
not
forget
such
damage
.

ฉันไม่ลืมความเสียหายเช่นนั้น

I
do
not
forget
such
damage
.

ฉันไม่ลืมความเสียหายเช่นนั้น

There
is
no
damage
.

ไม่มีความเสียหาย

แสดงประโยคเพิ่ม