Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cycle

คำแปล

วัฏจักร, วงจร, รอบ

I
am
studying
the
life
cycle
of
the
spider
.

ฉันกำลังศึกษาวัฏจักรชีวิตของแมงมุมตัวนี้

I
am
studying
the
life
cycle
of
the
spider
.

ฉันกำลังศึกษาวัฏจักรชีวิตของแมงมุมตัวนี้

The
second
cycle

รอบที่สอง

แสดงประโยคเพิ่ม