Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

crisis

คำแปล
วิกฤต
That
crisis
turned
out
to
be
a
big
opportunity
.
วิกฤตนั้นกลายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่
That
crisis
turned
out
to
be
a
big
opportunity
.
วิกฤตนั้นกลายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่
Our
country
is
in
crisis
.
ประเทศของพวกเราอยู่ในช่วงวิกฤต
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย