crime

คำแปล
อาชญากรรม
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
crime
อาชญากรรม
,
by
โดย
law
กฎหมาย
.
มันคืออาชญากรรมอย่างหนึ่งโดยกฎหมาย
But
แต่
is
เป็น
อยู่
คือ
it
มัน
a
หนึ่ง
crime
อาชญากรรม
?
แต่มันคืออาชญากรรมไหม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
crime
อาชญากรรม
อาชญากรรม
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย