Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

creates

คำแปล

คิดค้น, แต่งตั้ง, สร้าง

การผันคำกริยาของcreate

She
creates
many
special
moments
.

เธอสร้างช่วงเวลาที่พิเศษมากมาย

She
creates
the
computer
department
.

เธอแต่งตั้งแผนกคอมพิวเตอร์

She
creates
a
menu
.

เธอสร้างรายการอาหารหนึ่ง

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ create

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icreatecreated
he/she/itcreatescreated
you/we/theycreatecreated