Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cover

คำแปล

ปิด, คลุม, ครอบคลุม

The
phone
service
will
cover
the
whole
country
.

การบริการโทรศัพท์จะครอบคลุมทั้งประเทศ

Will
they
cover
the
bed
?

พวกเขาจะคลุมเตียงไหม

The
teacher
will
cover
the
desk
.

ครูจะคลุมโต๊ะ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย