court

คำแปล
ศาล
Both
ทั้งสอง
ทั้งคู่
court
ศาล
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
.
ทั้งคู่จีบผู้หญิงคนนี้
Both
ทั้งสอง
ทั้งคู่
court
ศาล
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
.
ทั้งคู่จีบผู้หญิงคนนี้
She
เธอ
took
เอา
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
case
คดี
กรณี
into
เข้าไปใน
เข้าไป
court
ศาล
.
เธอนำคดีนี้ขึ้นศาล
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย