counts

คำแปล
He
เขา
counts
นับ
from
ตั้งแต่
จาก
one
หนึ่ง
to
ถึง
สู่
five
ห้า
.
เขานับจากหนึ่งถึงห้า
1 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ count

PersonPresentPast
Icountcounted
he/she/itcountscounted
you/we/theycountcounted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย