Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

corner

คำแปล
มุม
The
bank
on
the
corner
is
ours
.
ธนาคารที่หัวมุมนี้เป็นธนาคารของพวกเรา
The
bank
on
the
corner
is
ours
.
ธนาคารที่หัวมุมนี้เป็นธนาคารของพวกเรา
There
is
a
church
on
the
corner
.
มีโบสถ์แห่งหนึ่งอยู่ที่หัวมุมนี้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย