Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

control

คำแปล

การควบคุม

I
am
going
to
control
myself
.

ฉันจะควบคุมตัวฉันเอง

I
am
going
to
control
this
horse
.

ฉันจะควบคุมม้าตัวนี้

You
are
going
to
control
this
car
.

คุณจะควบคุมรถคันนี้

แสดงประโยคเพิ่ม