Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

contract

คำแปล
สัญญา
Please
sign
the
contract
.
กรุณาลงชื่อสัญญานี้
Please
sign
the
contract
.
กรุณาลงชื่อสัญญานี้
We
need
a
contract
.
พวกเราต้องการสัญญา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย