Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

considered

คำแปล
I
would
have
considered
that
university
.
ฉันคงจะได้พิจารณามหาวิทยาลัยนั้น
We
would
have
considered
that
house
.
พวกเราคงจะได้พิจารณาบ้านนั้น
I
would
have
considered
that
hotel
.
ฉันคงจะได้พิจารณาโรงแรมนั้น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ consider

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iconsiderconsidered
he/she/itconsidersconsidered
you/we/theyconsiderconsidered
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย