Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

congress

คำแปล

รัฐสภา (อเมริกัน), การประชุม

She
is
not
a
member
of
congress
.

เธอไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภา

She
is
not
a
member
of
congress
.

เธอไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภา

He
is
a
member
of
congress
.

เขาเป็นสมาชิกรัฐสภา

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย